Strategisk tillgångsförvaltning i fjärrvärmeföretag, StiffProjektet är i mål


Det tvååriga forskningsprojektet Strategisk tillgångsförvaltning i fjärrvärmeföretag har nu avslutats. Intresset för projektet och dess resultat har varit stort. Såväl under projektets gång som efter avslut har projektet presenterats på en rad konferenser och seminarier.

Inom ramen för projektet har vi tagit fram en rapport som beskriver strategisk tillgångsförvaltning för fjärrvärmeföretag. Rapporten syftar till att ge en överblick i ämnet och att kunna tjäna som uppslagsbok för fjärrvärmeföretag som vill arbeta med strategisk tillgångsförvaltning. Teori varvas med praktiska exempel från de företag som medverkat i projekt och konkreta exempel på till exempel hur olika dokument kan utformas.

En rapport är aldrig eller sällan tillräcklig för att få till stånd en långsiktig förändring av arbetssätt och rutiner. Under hösten arbetar vi därför vidare med hur förståelsen och kunskaperna kan spridas inom branschen och hur de framtagna arbetssätten kan omsättas i praktiken. Om ni är intresserade eller har förslag är ni välkomna att kontakta John Johnsson, john.johnsson@profu.se.

Vi vill tacka alla inblandade för er medverkan! Genom generöst delande av erfarenheter, synpunkter och andra inspel har vi tillsammans skapat nya insikter om hur fjärrvärmeföretag kan och bör arbeta med strategisk tillgångsförvaltning.

 

Varför ett projekt om strategisk tillgångsförvaltning i fjärrvärmeföretag


I projektet Fjärrvärmens affärsmodeller identifierades fyra viktiga utmaningar för fjärrvärmebranschen. En av dessa var verksamheternas kostnadsstruktur. Till skillnad från många andra infrastukturleverantörer och processindustrier så har fjärrvärmen unika egenskaper som gör att dess kostnadsstruktur är extra känslig för förändringar.
LÄS MER

Projektets mål


Projektet syftar till att skapa kunskap om verktyg, beslutsstödsmetoder och förutsättningar för fjärrvärmeföretag att öka effektiviteten i sina produktions- relaterade anläggningstillgångars resurs- och kapitalbindning.
LÄS MER

Resultatblad


Oktober 2016

Investeringar, underhåll och risk

LADDA NER RESULTATBLADET

 

Oktober 2016

Tillgångsförvaltning i fjärrvärmebranschen
- ett anpassat ramverk

LADDA NER RESULTATBLADET

 

Juni 2016

Hur arbetar man systematiskt med marknadsrisker?

LADDA NER RESULTATBLADET